Ֆուտբոլի ծրագիր 5-11-րդ դասարաններ 2014-2015 ուս.տարի

Հինգերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Ծանոթացնել ֆուտբոլի զարգացման պատմությանը,վարքի կանոններին և հիգիենիկ պահանջներին մարզումների ընթացքում:
2.Մշակել շարժողական ընդունակությունները` դիմացկունություն, կորդինացիան, ճկունություն, արագաշարժություն, ցատկունակություն: 3.ՈՒսուցանել բ/բոլիստի կեցվածքի,տեղաշարժերի,գնդակի վարման,ընդունման,փոխանցման
և նետման տեխնիկային:
4.Դաստիարակել կարգապահության, համագործակցության, փոխօգնության կարողությունները:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթկան 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 32ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 36ժամ,խաղային պատրաստություն
10ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1.Կիցքայլեռով տեղաշարժ 20մ/վրկ
2.Գնդակի փոխանցում  10վրկ/անգամ
3.Գնդակի վարում, տարածության հաղթարում 20մ/վրկ
4.Հարված աջ և ձախ ոտքերից 5*5:

Վեցերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Ծանոթացնել ֆուտբոլ խաղի կանոններին և դրանց կատարմանը:
2.Մշակել շարժողական ընդունակությունները`դիմացկանություն,կոորդինացիան,
ճկունություն,արագաշարժություն, ցատկունակություն:
3.Հաղորդել գիտելիքներ և ձևավորել վնասվածքների դեպքում 1-ին
բուժօգնության վերաբերյալ տեղեկություններ:
4.ՈՒսուցանել տեխնկական հնարքները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամ

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 34ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 14ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Կից քայլերով տեղաշարժ 20մ/վրկ
2. Գնդակի փոխանցում  10 վրկ/անգամ
3. Գնդակի փոխանցում  տարածության հաղթահարում 20մ/վրկ
4. Հարված դարպասին աջ և ձախ ոտքերով:

Յոթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Հաղորդել գիտելիքներ ֆոջտբոլի տեխնիկայի և խմբային գործողությունների մասին:
2.Ձևավորել գնդակը վարելու հմտություն:
3.Դաստիարակել խմբային և թիմային գործողություններ կատարելու կարողություն:
4.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն
18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային
պատրաստություն 16ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,Էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1.Գնդակի վարում արգելքների շրջանցումով 20մ/վրկ
2.Գնդակի վարում երկու ոտքով:
3.Գնդակի հարված միջին տարածությունից 5փորձ 5մ/հեռ:

ՈՒթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

Ֆուտբոլիստներին տեղեկացնել բժշկական,ֆիզիկական հսկողության և ինքնահսկողության
կարևորության մասին:
2.Տեղեկություններ հաղորդել հայ ֆուտբոլիստների մարզական հաջողությունների մասին:
3.՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚՚Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
4.Մշակել տակտիկական պատրաստվածությունը:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,տակտիկակն պատրաստություն
16ժամ,խաղային պատրաստություն 18ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1.Գնդակի վարում երկու ոտքով նետում 10փորձ
2.Գնդակի վարում միջին տարածությունից 10փորձ 4-5մ/հեռ
3.Տուգանային հարված 10փորձ:

Իններորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Տեղեկացնել բ/բոլի /քննական/ստուգողական նորմատիվների մասին:
2.Ամրապնդել տուգանային,միջին,մոտ և հեռու տարածություններից նետումների տեխնիկան:
3.Մշակել տակտիկական գործողությունները պաշտպանության և հարձակման ժամանակ:
4.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
5.Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ,խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,ՙՙՙդիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ըստ ՙֆիզիկական կուլտուրա
առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.:

Տասներորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Ֆուտբոլ մարզախաղի մրցումների կազմակերպման առանձնահատկությունները:
2.Ամրապնդել պատասխանատվության,ինքնատիրապետման, հանդուրժողականության
կարոություններ:
3.Նպաստել համաործակցելու,նախաձեռնելու զարգացմանը թիմային գործողություններ
կատարելիս:
4.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
5.Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ:
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Տուգանային հարված 10 փորձ
2. Միջին տարածությունից հարված 10փորձ 4-5մ/հեռ
3. 11 մետրանոցների հարված10փորձ
4. վազք 80մ/վրկ:

Տասնմեկերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները

1.Հաղորդել գիտելիքներ մրցավարական կազմի պարտականությունների մասին:
2.Կատարելագործել թիմային և անհատական տակտիկական գործողությունները:
3.Ձևավորել պաշտպանական և հարձակողական թիմային գործողությունների կարողություն:
4.Կատարելագործել շարժողական ընդունակությունները և կամային որակները:
5.Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական հնարքները:
6.Կատարելագործել տակտիկական պատրաստվածությունը:

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ:

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի
Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ:

Ուսումնական գործունեության տեսակները
Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,վարժությունների կատարում, խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում:

Կապը այլ առարկաների հետ
Կենսաբանություն,առողջագիտություն:
Ուսումնական ճամփորդություններ,էքսկուրսիա:

Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ըստ ՙֆիզիկական կուլտուրա առարկայի չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.:

Categories: Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Գրառումների նավարկումը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: