Քոլեջ

Քոլեջ, նախադպրոցական տարիք, 1-ին կուրս

Առաջադրանքերի կատարում

Մերի Քերոբյան՝ Թենիս

Արմանուշ Ղազարյան՝ Թենիս

Հասմիկ Խաչատրյան՝ Թենիս

Լիաննա Գրիգորյան՝ Թենիս

Ջեմմա Զարգարյան՝ Մարմնամարզական խաղ

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանքներ քոլեջի, նախադպրոցական կրթության ուսանողների համար

Գործնական աշխատանք, քննարկում՝

1.Ծանոթանալ, գրել նկատառումներ «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» բնագավառի կազմակերպման կարգ

2.Հանրակրթության հետևողական նպատակի իրականացման արդյունքում, ակնկալվում է, որ շրջանավարտը «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի ուսուցման արդյունքում պետք է իմանա՝

օգտվել՝ Ֆիզիկական կուլտուրա, ուսումնական առարկայի ծրագրից (1-12-րդ դասարաններ)

3.Նկարագրել թիմային աշխատանքի առանձնահատկությունները, անհատի դերը թիմում:

4.Կազմել որևէ ընտանեկան և ակումբային նախագիծ ֆիզկուլտուրայից / սկիզբ, ավարտ/

Ակումբային գործունեության կարգ

5.Կազմել ֆիզկուլտուրայի մեկ նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

6.Կազմել մեկ մարզական ճամփորդության նախագիծ, այն իրականացնել սովորողների հետ, ընթացքը և արդյունքները վերլուծել։

7. Ներկայացնել ինչ հնարավարություն է տալիս միջառարկայական կապերի իմացությունը ֆիզիկական կուլտուրա առարկայի դասավանդման ժամանակ, ինչպես  օգտագործել այդ կապեր, ինչպես օգտագործել կապը այս առարկաների հետ՝

 • Կենսաբանություն
 • Հայոց լեզու
 • Մաթեմատիկա
 • Ֆիզիկա
 • Պատմություն
 • ՆԶՊ
 • Տարրական դասարաններում՝ կերպարվեստ, երաժշտություն

8.Ավանդական մոդելից զատ, ինչպես օգտագործել տե­ղե­կատ­վա­կան տեխ­նոլոգիաները, ֆիզիկական կուլ­տու­­րայի դասա­վանդ­ման գործընթացում ( տեսական նյութեր, ուսու­­ցանվող ֆի­զի­կա­կան վար­ժության տեխնիկան, հայտնի մարզիկ­նե­րի մարզական կեն­սագրությունը, պատ­մա­կան փաստերը)

9. Կազմել ֆիզկուլտուրայի դասի պլան գրաֆիկ կրտսեր և ավագ դպրոցի համար

10. Նկարագրել գնահատման 10 միավորանոց սանդղակի կիրառումը ֆիզիկական կուլտուրայի դասերին

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Քոլեջ, մարզական գործունեություն 2022-2023 թ.

Դասընթացը ներառում է՝ Նախադպրոցական տարիքի երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության  մեթոդիկան

Միայն ֆիզիկապես առողջ երեխայի հոգեկանն է ենթակա լիարժեք ֆիզիկական զարգացման, որի լավագույն միջոցը ֆիզիկական դաստիրակությունն է, որի անհարժեշտությունը ի հայտ է գալիս դեռ նախադպրոցական տարիքից:

Նպատակը՝  Ձեռք բերել համապատասխան գիտելիքներ, նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզ. զարգացումը իրականացնելու և առողջությունը ամրապնդելու համար

Խնդիրները՝ 

 1. Ստանալ նախադպրոցականի ֆիզիկական կուլտուրայի զարգացման մասին գիտելիքներ
 2. Նպաստել նախադպրոցականի շարժողական ունակությունների և հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը
 3. Ապահովել և յուրացնել նախադպրոցականի ֆիզիկական որակների զարգացումը

Երեխայի ֆիզիկական դաստիարակության տեսությունը և մեթոդիկան բաղկացած  է երեք հիմնական մասերից՝

 • Երեխայի ֆիզ. դաստիարակության հիմնական հարցերը / ֆիզիկական կուլտուրա, ֆիզ. դաստիարակություն, ֆիզ. պատրաստություն և զարգացում,շարժուն գործունեություն, շարժողական ակտոիվություն, սպորտ, ֆիզ. վարժություններ/
 • Դաստիարակության և զարգացման մեթոդիկան/ ֆիզ. վարժություններ, հիգիենայի կանոններ, օրվա ռեժիմ և բնության գործոնը/
 • Ֆիզ. դաստիարակության կազմակերպումը մանկապարտեզում/ ֆիզ. կուլտուրայի պարապմունք, առավոտյան նախավարժանք, ֆիզկուլտ դադարներ, հիգիենայի ժամ, զբոսանք, ճամփորդություն, շարժուն խաղեր/

Շարունակել կարդալ

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի վարած-վարելիք դասընթացների ծրագրեր | Թողնել մեկնաբանություն

Քոլեջ

Առաջադրանքներ՝

Ավագ դպրոցի հիմնական նպատակը սովորողին մասնագիտական կրթություն տալն է։ Նախապատրաստելու ինքնուրույն կյանքին, կարողությունների և հմտությունների ապահովելն է։ Այստեղ մեծ դեր ունի ֆիզիկական կուլտուրա առարկան։ Այս առարկայի հիմնական նպատակն է առողջ, ներդաշնակ զարգացած, բավարար ֆիզիկական պատրաստվածությամբ, առողջ ապրելակերպին տիրապետող, տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվող քաղաքացի ձևավորելն է ։
Շրջանավարտը պետք է լինի՝
հայրենասեր, իմանա իր երկրի տարբեր բնագավառներում արվեստի և մարզական նվաճումների մասին, ունենա գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ կյանքում կիրառելու համար, իմանա իր իրավունքները, պարտականությունները, առողջ ապրելակերպի կանոնները, լինի ազնիվ,օրինապահ։

Առաջադրանք՝

1/ Ինչ պետք է իմանա շրջանավարտը ֆիզիկական կուլտուրա առարկայից։

2/ Ավագ դպրոց ավարտողը պետք է կարողանա ՝ արագությամբ վազել…

3/ Տիրապետի որևէ մարզախաղի…

4/ Դրսևորի ինքնավստահություն….

Արժեքային համակարգ

Կունենա պատրաստվածություն և պատասխանատվություն սեփական առողջության պահպանմանը։
Ունենա ֆիզկուլտուրայով զբաղվելու մշտական պահանջ։

Ֆիզիկական դաստիարակությունը նպաստելու սովորողների շարժողական ընդունակությունների մշակմանը։
Արագաշարժություն, ճարպկություն…

Ֆիզիկական կուլտուրայի դասի ծրագիրը պետք է համապատասխանի սովորողների տարիքային առանձնահատկություններին։

Ֆիզիկական կուլտուրան տարրական դպրոցում։

Նկարագրել իմ առաջին ֆիզկուլտուրայի դասը։

Քոլեջի ուսանողների կատարած առաջադրանքները՝

Անուշիկ Ղազարյան 1

Անուշիկ Ղազարյան 2

Անգելինա Ղազարյան

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանք քոլեջ,նախադպրոցական կրթություն

Անվանումը՝ Հիմնական շարժումներ, տեսակները

Առաջադրանք 4

Ուսանողը նշում է հիմնական շարժումները և թվարկում դրանց տեսակները՝

 • Քայլք, քայլքի տեսակները,  կատարման քանակը
 • Վազք, վազի տեսակները, կատարման քանակը
 • Ցատկ …….
 • Նետումներ……
 • Մագլցում — սողանցում ….
 • Հավասարակշռություն….
Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանք քոլեջ, նախադպրոցական կրթություն

Առաջադրանք 3

Անվանումը՝ Անվտանգություն և առաջին օգնություն

Նպատակը՝ Ուսանողի մոտ ձևավորել մանկապարտեզներում և դպրոցներում անվտանգության պահպանման, սաների պաշտպանության միջոցառումների իրականացման և առաջին օգնության կազմակեպման կարողություններ

Արդյունքում՝ Մոդուլը յուրացրած ուսանողը պետք է իմանա, անվտանգության տեխնիկայի նորմերը, սանիտարիայի և հիգիենայի պահանջները, մարզասարքերից օգտվելու անվտանգ  կանոններըցուցաբերի առաջին օգնություն

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանքի կատարում

Քոլեջ՝ նախադպրոցական դաստիարակություն

Նարինե Մակարյան 2.1 կուրս /վիդեո/

Նարինե Մակարյան 2.1 կուրս

Սիլվա Ալոյան 2.1 կուրս //

Մերի Հաջյան և Գրետա

Լուիզա Մելոյան  /?/

 

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Առաջադրանք քոլեջ, նախադպրոցական կրթություն

Առաջադրանք 2

Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզ. դաստիարակության մեթոդիկան՝ մոդուլ

Նպատակը՝  նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական զարգացման առանձնահատկությունները, երեխաների ֆիզիկական գործունեության ձևերը, միջոցներն ու մեթոդները և  կիրառությունը մասնագիտական գործունեության ընթացքում`նախադպրոցական տարիքի երեխաների խնամքի, օրգանիզմի ամրապնդման և առողջության պահպանման նպատակով:

Արդյունում՝ Ուսանողը պետք է իմանա ֆիզ. դաս. հիմնական հասկացությունները, խնդիրները և միջոցները, բնութագրի և ցուցադրի մարմնամարզական վարժությունների տեսակները (շարումներ, շարափոխումներ, ընդհանուր ֆիզի­կա­կան զարգացմանը նպաստող վարժություններ, հիմնական շարժումներ, պարային շարժումներ, խաղեր, սպորտային վարժություններ), բնութագրի և ցուցադրի դպրոցականի օրգանիզմի կոփման և կեցվածքի ձևավորման ուղղությամբ տարվող աշխատանքները մանկապարտեզում:

Առաջադրանքներ 1

 1. Գրել Ֆիզկուլտուրայի  կառուցվածքը և դրա տևողությունը:
 2. Նախապատրաստական մասի համար նախատեսված վարժությունները:
 3. Հիմնական մասի համար նախատեսված վարժությունները:
 4. Եզրափկիչ մասի համար նախատեսված վարժությունները:

 

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Քոլեջի մարզական պարապմունքները

Շարունակվում են քոլեջի հեռավար բաժնի սովորողների մարզական պարապմունքները: Անցած շաբաթ մարզումը անցկացրեցինք մարզադահլիճում, այս շաբաթ շարունակեցինք  բացօդյա՝ հեծանվային պարապմունք «Սեբաստիա» մարզադաշտում:

Քոլեջի ուսանողների արձագանքը պարապմունքի մասին

Էլլադա Ներսիսյան

Լաուրա Այվազյան

Նոնա Զաքարյան

 

 

Categories: Քոլեջ, Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Մարզվում են քոլեջի սովորողները

Ապրիլ 6-ին մայր դպրոցի մարզասրահում էին քոլեջի հեռավար բաժնի ուսանողներ: Մենք առաջին անգամ էինք մարզական պարապմունք անցկացնում մայր դպրոցում: Պարապմունքը կազմված էր  3 մասից՝ նախապատրաստական, հիմնական և եզրափակիչ: Նախապատրաստական մասը սկսվեց ճանաչողական մեթոդից,  ուսանողների համար օգտակար էին  տեսական գիտելիքները, այնուհետև անցանք մարզման հիմնական մասին: Մարզիկ ուսանողները գոհ էին իրեն դասից և ցանկություն հայտնեցին էլի հանդիպել:

 

Categories: Քոլեջ | Թողնել մեկնաբանություն

Create a free website or blog at WordPress.com.