Ատեստավորման համար վերապատրաստում

Տարիքային հոգեբանություն

Առարկայի դասավանդման ժամաքանակն ու կրեդիտը՝ 10 ժամ, 1 կրեդիտ

Տևողությունը՝ 26.09-30.09

Ժամը՝ 15:00

Տարիքային հոգեբանություն. վերապատրաստող՝ Տաթև Ավետիսյան, 

էլ. փոստի հասցե t.avetisyan@mskh.am (Ավագ դպրոց, 3-3 լսարան)

Ծանոթացում

Փոքրիկ հարց ու պատասխան տարիքային հոգեբանության վերաբերյալ

Թեմա 1․ Սովորողի հոգեկան զարգացման առանձնահատկությունները տարիքային տարբեր շրջաններում / նյութ կրտսեր , միջին , ավագ դպրոցականների հոգեկանի զարգացման վերաբերյալ/։

Աշխատանքի ընթացքը՝

Տեսական փոքրիկ նոր նյութի ուսումնասիրությունից հետո խմբային աշխատանքի կազմակերպում, որի ընթացքում մասնակիցները դուրս են բերում տարիքային փուլերին բնորոշ առանձնահատկությունները,համեմատություններ, զուգահեռներ տանելու համար։

Ըստ տարիքային փուլերի մասնակիցները կկազմեն հոգեկան գործընթացների զարգացման աղյուսակներ:

Կրտսեր դպրոցական տարի

Այս տարիքային փուլը համընկնում է տարրական դպրոցի չորսամյա (1-4-րդ դասարաններ) կրթական ծրագրի հետ։

տարիքին համապատասխան գործողություններ կամածին են

 բարձրանում է ընկալման մակարդակը 

դիտման միջոցով կարողանում է ընկալվող օբյեկտները վերլուծել, տարբերակել

դժվար է կենտրոնացնում ուշադրությունը ցրված է

հիշողությունում պահպանվում են ամենահուզականը, զգացմունքայինը

երևակայության զարգացում

մտածողության փուլային փոփոխությունները

Կրտսեր դպրոցական տարիքի ավարտին, սովորողն ունենում է ակնառու պատկերավոր մտածողություն

Միջին դպրոցական տարիք

Միջին դպրոցական տարիքը ներառում է 11-15 տարեկան հասակը, որն էլ համընկնում է դեռահասության տարիքի հետ: Առանձնահատկությունները՝

անձնական անկայունություն

չափահասության, մեծ լինելու զգացում

«Ես» կոնցեպցիան

ինտելեկտուալ զարգացուման երկկողմանի դրսևորում /քանակական և որակական/

սեփական ներաշխարհի ձևավորում

 ձեռք է բերում մեծահասակների մտածողության տրամաբանական ձևը

զարգանում է տրամաբանական հիշողությունը

տրամաբանական հիշողության ակտիվ զարգացում

ընթերցանության, մենախոսության և գրավոր խոսքի ակտիվ զարգացում

Ավագ դպրոցական տարիք

Ավագ դպրցական  տարիքը համընկնում է պատանեկության առաջին փուլի հետ /15-17/։ 

հասարակության անդամների կարծիքի կարևորում

ձգտում է ինքնուրույնության

կենտրոնանում է գործունեության առարկայի վրա

գերակշռում է կամածին ուշադրությունը

մտածողության զարգացում

ունի հարուստ բառապաշար

ինքնատիրապետման զարգացում

Երիտասարդական երևակայությունը հատկապես վառ է դրսևորվում ապագայի մասին երազներում։

Աշխատանքի ամփոփում-քննարկում

Թեմա 2. Ուսումնական հետաքրքրություններ

Տեսասահիկով կներկայացվի սովորողի ուսումնական հետաքրքրությունների ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունների մասին պատմող փոքրիկ նյութ /կրտսեր, միջին, ավագ դպրոցականների շրջանում/ -քննարկում, նոր նյութի ամրապնդում։

Քննարկում, հարց ու պատասխանների միջոցով դուրս ենք բերում սովորողի հետաքրքրությունների խթանմանն ուղղված քայլերը, դրանց զարգացման ուղիներն ու առանձնահատկությունները

Մասնակիցներին կհանձնարարվի ընթերցման նյութ Դպիր-ից՝ Ուսումնառությունն առանց ուսուցման

Գործնական աշխատանք

Նախորդ օրվա հոդվածի քննարկում, ամբողջացում, /10-15 րոպե/, ապա զույգերով գործնական խմբային աշխատանք

Ինչպես գիտեք կրթահամալիրում սովորողը -րդ դասարանից գալիս է միջին դպրոց: Միջին դպրոցում սովորողը որպես հանրակրթություն ֆիզկուլտուրաի ժամին կարող է ընտրել կրթահամալիրում գործող մարզական ակումբները, որպես ֆիզկուլտուրայի դասաժամ: Սովորողը մեկ կիսամյակ զբաղվում է իր նախընտրած մարզաձևով, մարզիչները ջանք չեն խնայում մարզիկներին սովորեցնել մարզաձևի կանոնները, տեխնիկա-տակտիկական հնարքները: Որպեսզի մարզական պարապմունքները ավելի հետաքրքիր և արդյունավետ անցնեն մարզիչները օգտագործում են տարբեր մեթողներ և միջոցներ՝

 • Մարզումը բաժանում են երեք մասի՝ նախապատրաստական, հիմնական, հանգստացնող
 • Մարզման ժամանակ օգտագործում են տարբեր մարզական գույք
 • Կազմակերպվում են միջդասարանական մրցաշարեր
 • Կազմակերպվում են միջդպրոցական մրցաշարեր
 • Թիմով մասնակցում են մարզական միջոցառումների այլ դպրոցներում, ուսումնամարզական հավաքների և այլն

Թեմա 3․Ուսումնառության ոճեր — տեսական նյութը հետևյալ վերնագրերով՝

 • Ուսումնական ոճերի տեսակներն ըստ սովորողի նախասիրության`

ակտիվ, ռեֆլեկտիվ, պրագմատիկ, գործնական/, տեսական

 • Ուսուցանելու ոճերի տեսակները`

տեսողական, լսողական, գրելու-կարդալու, բոլորը մեկում 

 • Դրանց արդյունավետ կիրառումը ուսումնառության գործընթացում

Գործնական պարապմունքին ներկայացնել՝

Ընտրել որևէ առարկայից թեմա և դրա շուրջ կազմել, ապա կիրառել ուսուցման և ուսուցանելու ոճերի տեսակները: Ընտրել ավագ, միջին, կրտսեր տարիքային փուլերից որևէ մեկը: Ներկայացնել փոքրիկ զեկույց-դիտարկում արդյունքների մասին:

Այսպես՝ ուսումնական ոճը սովորողի նախասիրություններով է պայմանավորված, ուսուցանելու ոճը դասավանդողի ընտրությամբ է։ Վերջինս ուսուցիչն է որոշում տվյալ թեման որ ոճով կամ ոճերով կազմակերպի, որ արդյունավետ ստացվի։ Համաձայն եմ այս մտքի հետ՝ որ թեև ուսուցման ոճերն անխուսափելիորեն կտարբերվեն տարբեր սովորողների միջև, քանզի նրանք տարբեր անհատներ են, այդուամենայնիվ, ուսուցիչները պետք է փորձեն փոփոխություններ կատարել իրենց դասարանում, որոնք օգուտ կբերեն ցանկացած ուսուցման ոճին: 

Պարզ և հստակ է, որ ուսուցիչը մեկ դասաժամի ընթացքում այս բոլոր ոճերից կարող է օգտվել, հաշվի առնելով, որ յուրաքանչյուր սովորողին որևէ ոճով է առավել հեշտ յուրացնել նյութը։

Մարզական պարապմունքների ժամանակ, բոլոր տարիքային խմբերում ցանկալի և առավել արդյունավետ է ուսուցման և ուսուցանելու ոճերի բոլոր տեսակների համակցումը, այն է՝ տեսողական, լսողական, ակտիվ, գործնական, կինեսթիկ: 

Մարզման ընթացքում մարզիկը տեսնում է իր մարզիչի, կամ ավագ ընկերոջ կատարած տեխնիկա տակտիկական գործողությունները և փորձում է կրկնօրինակել դրանք, դա կարող է կատարվել նաև տեսանյութերի, համացանցից վերցրած մարզական նյութերի միջոցով, լսում է տրված հրահանգները և փորձում է ակտիվ գործողություններով և ճշտությամբ կատարել դրանք:

Գործնական աշխատանքի ամփոփումը կներկայացվի բլոգում

Թեմա 4․ Արդյունավետ կառավարում և հաղորդակցում

Յուրաքանչյուր մասնակից փորձում է կարճ ներկայացնել ի՞նչ է հաղորդակցումը և կոնֆլիկտը։ Ապա տեսասահիկով կներկայացվի նոր տեսական նյութը։

Կարճ քննարկում երեք խմբով /կրտսեր, միջին , ավագ/՝ ‹‹դասաարանի արդյունավետ կառավարման վարքի ձևերը›› խորագրով:

Ապա կառաջադրվի որևէ կոնֆլիկտային դեպքի քննարկում, ապա խնդրի լուծում։

Հավելյալ ընթերցանության նյութ՝

Կոնֆլիկտ: Կոնֆլիկտաբանություն:

Կոնֆլիկտների դրական ու բացասական կողմերը

Դասարանում արդյունավետ հաղորդակցման ռազմավարություններ

Դպիր՝ Մակարենա Գոնսալեսը դասարանում առաջ եկած կոնֆլիկտների, պատժի մասին, թարգմանությունը՝ Ն. Բարսեղյան

Categories: Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր, Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Գնահատում

Ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստման մոդուլ

Սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատումը, 15 ժամ

Առաջին պարապմունք․ 3 ժամ 

Վերապատրաստող՝ Գևորգ Հակոբյան

Ծանոթանում ենք նորմատիվ փաստաթղթերում սովորողի ուսումնառության արդյունքների գնահատմանը վերաբերող հատվածներին․ 

 • հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք, հոդված 18 1,2 կետերմ հոդված 27, կետ 7։
 • հանրակրթության պետական չափորոշիչ, VI, IX բաժիններ

Գործնական աշխատանք հենվելով սեփական փորձի վրա  պատասխանեք հարցերին

 • ե՞րբ են գնահատում

Կարծում եմ խոսքը գնահատանիշի մասին չէ, եթե այո, կարող են գնահատել մարդու կողմից կատարված ամեն արարք, աշխատանք և այլն, իսկ սովորողին կարող են գնահատել կարողունակության զարգացման աստիճանը, ըստ ուսումնական առարկաների չափորոշչով սահմանված վերջնարդյունքների, համապատասխան ձեռք բերած գիտելիքների և հմտությունների մակարդակի, ինչպես նաև դիրքորոշումների ու արժեքների համար:

 • ո՞վ է գնահատում

Գնահատական կարող են տալ ընկերները, շրջապատի մարդիկ, դասավանդողներն ու կազմակերպիչները, մարզիչը, ծնողները, մարդը ինքն իրեն, իր արարքը կարող է գնահատել և այլն:

 • ի՞նչն են գնահատում

Գնահատում են սովորողի կատարած աշխատանքը, արարքը, երևույթը, մարզական դասը, մարզական նախագիծը, ճամփորդությունը, լրացուցիչ կրթությունը և այլն:

 • ինչպե՞ս են գնահատում

Երբեմն սովորողին բավարարում է մեկ խոսքը, գովասանքը, ժպիտը, երբեմն էլ դասավանդողը ստիպված է լինում մտածել նոր մեթոդներ և միջոցներ սովորողին բավարար ձևով գնահատելու համար:

Երկրորդ պարապմունք 3 ժամ

Պատասխանեք «Ինչո՞ւ գնահատել» հարցին։

Գնահատել գնահատելու համար, քիչ թե շատ, լավ թե վատ, դրական կամ բացասական ,,,,,, կարծում եմ գնահատանքը կարծիք արտահայտելու միջոց է ինչ որ մեկի մասի:

Փորձեք մեկնաբանել «գնահատումը, որպես սովորողի խրախուսման և շարունակական զարգացումն ապահովող միջոց» արտահայտությունը։

Միշտ չի որ «գնահատումը, որպես սովորողի խրախուսման և շարունակական զարգացումն ապահովող միջոց» արտահայտությունը արդարացնում է իրեն, կան սովորողներ ում չի հետաքրքրում կարծիքը և գնահատականը իրենց մասին, բայց մեծամասնություն են կազմում այն սովորողները ում հետաքրքրում է գնահատումը, գնահատանիշը: Օրինակ՝ մարզիկները կարող են գնահատվել և խրախուսվել մարզական պարապմունքին սիստեմատիկ, առանց բացակայության մասնակցելու համար:

Շարունակել կարդալ
Categories: Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր, Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Համընդհանուր ներառում

Վերապատրաստող՝ Լուսինե Ալեքսանյան

Բովանդակությունը՝

1..Համընդհանուր ներառում — 10 ժամ, 1 կրեդիտ

Թեմա 1. Ներառական կրթության փաստահենք ընկալում: Ներառական կրթության իրավական կարգավորումներ:

 • Ներառական կրթությունը կրթահամալիրում ․ նկարագրությունը, առանձնահատկությունները, կազմակերպումը
 • Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքով սովորողի ուսուցման կազմակերպման կարգ

Ուսումնասիրության նյութեր

Թեմա 2. Սովորողների կրթական կարիքները, բազմազանության տեսակները, հաճախ հանդիպող կրթական կարիքների առանձնահատկությունները:

Ուսումնասիրության նյութեր

Ներառական կրթությունը գործնականում (ուսումնամեթոդական ձեռնարկ): Հեղինակ՝ Սյուզաննա Պետրոսյան

Թեմային առնչվող նյութեր (նյութեր, տեսանյութեր, գործնական խորհուրդներ)Երեխաների կրթական կարիքների բազմազանությունը: Սովորողների կրթական կարիքների բացահայտում և գնահատում:

Շարունակել կարդալ
Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Դիրքորոշում և արժեք․ առաջին, երկրորդ հանդիպում

Հանդիպման վայրը՝ ՏՏ լաբորատորիա, պարապմունքի տևողությունը՝ 2 ժամ, հանդիպման ժամը՝ 15։00-17։00:  Հանդիպումները կազմակերպվում են ըստ դասավանդողների ներկայացրած անհատական պլանի: Վերապատրաստող Մարգարիտա Սարգսյան:

Հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատության՝ հերթական ատեստավորման ենթակա ուսուցիչ վերապատրաստման կարգ

Մոդուլը։ Թեմա 1, 4 ժամ, երկու հանդիպում

Մասնակիցների հաշվառման մատյան

Շաբաթվա աշխատակարգը

Հետազոտական աշխատանք

Ժողովրդավարական մշակույթի կարողունակությունների «դիրքորոշում» և «արժեք» բաղադրիչները։

Արժեքներ՝ ժողովրդավարություն, օրենքի և իրավունքի գերակայություն, արդարությունը

Առաջին պարապմունք

Կարդացեք «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթի 1-7-րդ գլուխները:

Երկրորդ պարապմունք՝ տեքստային մշակում։

Օգտվելով «Կարողունակությունների կողմնորոշիչ շրջանակ ժողովրդական մշակույթի համար» փաստաթղթից՝ շարադրեք՝ ինչպե՞ս եք հասկանում ներքոնշյալ արտահայտությունները և գրե´ք Ձեր հիմնավորված վերաբերմունքը դրանց մասին:

 1. քաղաքացիական դիրքորոշում
 2. ժողովրդավարական տարբեր հարցերի մասին հստակ դիրքորոշում
 3. Ժողովրդավարական մշակույթ,
 4. ժողովրդավարություն,
 5. մարդկային արժանապատվություն և մարդու իրավունքներ,
 6. մշակութային բազմազանություն,
 7. իրավունքի գերակայություն,
 8. օրենքի գերակայություն, արդարադատություն,
 9. հավասարություն,
 10. արդարություն։

Վերջին տարիներին ավելի մեծ ուշադրություն է դարձվում կրթությանը՝որպես Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության խթանման և պաշտպանության գործիք: Ժողովրդավարական գործընթացներին ակտիվորեն մասնակցելու կարողության ձեռքբերումն ու պահպանումը սկսվում է վաղ մանկության շրջանում և շարունակվում ողջ կյանքի ընթացքում։ Կարողունակությունների ձեռք բերման գործընթացը դինամիկ է և երբեք չի ավարտվում։ Հանգամանքները փոխվում են, և անհրաժեշտ է, որ մարդիկ զարգացնեն առկա կարողունակություններն ու ձեռք բերեն նորերը: Ուսումնական հաստատությունները կարևոր դեր են ունեն այս հարատև գործընթացում։ Դպրոցը պետք է լինի
այն վայրը, որտեղից սկսվում է ժողովրդավարական կրթությունը, հետագայում բուհը պետք է շարունակի այս գործընթացը: Եվրոպայի խորհուրդն ներկայացնում է կրթության տեսլականը, որը ներառում է չորս գլխավոր նպատակ.
► պատրաստել աշխատաշուկային.
► պատրաստել կյանքին՝ որպես ժողովրդավարական հասարակության
ակտիվ քաղաքացի.
► ապահովել անձնային զարգացում.
► ձևավորել և պահպանել լայն, առաջանցիկ գիտելիքի բազա։

Շարունակել կարդալ
Categories: Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր, Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Վերապատրասում

Վերապատրաստվող ֆիզկուլտուրայի մասնագետ՝ Նաիրա Հարությունյան

Ժամանակացույց՝ 29.08-02.09

Ըստ դասացուցակի՝ 2-րդ խումբ, վերապատրաստման բաժին

ՀԱՆՐԱԿՐԹՈւԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՕՐԵՆՍԴՐՈւԹՅՈւն

Ժամաքանակը՝ 10 ժամ
Կրեդիտների քանակը՝ 1
Դասընթացի վայր՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, Մայր դպրոց, Ավագ դպրոցի ընթերցասրահ
Վերապատրաստման ձևը՝ առկա

Վերապատրաստող՝ Վարդան Կարապետյան
Էլ․ փոստի հասցե՝ v.karapetyan@mskh.am
Հեռ․՝ 098 03 14 83

Աշխատանքային պլան՝

Օգոստոսի 29, պարապմունք 1
Թեմա 1․
 Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում կրթական գործընթացի մասնակիցների իրավունքների ու պարտականությունների ներկայացում

 • Կրթական գործընթացի մասնակիցները ուսումնական հաստատությունում
 • Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները
 • Մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները
 • Սովորողի ծնողի իրավունքները և պարտականությունները
 • Հանրակրթական հաստատությունների առանձնահատկությունները
  Առաջադրանք․
  Կարդալ «Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենք»-ի հետևյալ հոդվածները և գրել կարծիք՝ որքանով են դրանք գործում ձեր հանրակրթական հաստատություններում /կրթահամալիրի դեպքում՝ կրտսեր, միջին, ավագ օղակներում/
  -Հանրակրթության մասին «ՀՀ օրենք»
  Համաձայն ՀՀօրենքի՝ -Սովորողի իրավունքներն ու պարտականությունները /Գլուխ 5, հոդված 20-23/ Համաձայն կրթահամալիրի նեքին կարագապահական կանոնների՝Սովորողը իրավունքները
 • Սովորողը ում ծնողը ընտրել է հեղինակային մանկավարժությունը և Խորհրդի հաստատած կարգով մասնաճյուղի ղեկավարի հետ կնքում է ուսումնառության մասին պայմանագիր:
 • Կրթահամալիրի  սովորող իրավունք ունի` ստանալու հանրակրթության պետական կրթական չափորոշչին համապատասխան հիմնական կրթություն, ընտրելու խումբը, մարզաձևը, ընտրությամբ գործունեությունը, ուսուցման ձևը՝ առկա կամ հեռավար, օգտվելու լրացուցիչ կրթության վճարովի ծառայություններից՝ /համարյա նույնն են/
 • Սովորողն իրավունք ունի անհատական կամ կոլեկտիվ գրավոր կամ բանավոր դիմում հղելու Տնօրենին, խորհրդին, մասնաճյուղի ղեկավարին, կրթահամալիրի յուրաքանչյուր աշխատողի, 7-օրյա ժամկետում ստանալու նրանցից հիմնավորված ու սպառիչ պատասխան
 • Սովորողը իրավունք ունի օգտվելու կրթահամալիրի ուսումնանյութական բազայից՝ համացանցից, գրադարանից, արվեստանոց-արհեստանոցներից, կրթահամալիրում գործող ակումբներից և այլն:
 •  Սովորողն իրավունք ունի սահմանված կարգով հայց ներկայացնելու կրթահամալիրի Խաղարկային դատարան` Օրենսդրությամբ, Կանոնադրությամբ, ուսումնառության պայմանագրով նախատեսված իր կամ (և) այլոց իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի պաշտպանության համար: 
 •  Սովորողն իրավունք ունի իր ընտրությամբ մասնակցելու ցանկացած ծրագրի կազմման, իրականացման, գնահատման, տարածման աշխատանքներին
 •  Սովորողը սահմանված կարգով կարող է փոխել ուսուցողական ծրագիրը (դպրոցը), դասարանը, խումբը
 • Անհրաժեշտության դեպքում սովորողն անվճար օգտվում է երեխայի զարգացման` լոգոպեդի, հոգեբանի, սոցիալական մանկավարժի, հատուկ մանկավարժի ծառայություններից
 •  Սովորողն ունի կրթական նախաձեռնություն իրականացնելու իրավունք
 • Սովորողը կարող է սահմանված կարգով խրախուսվել, արժանանալ մրցանակների և պարգևների (այդ թվում՝ դրամական) Սովորողը պարտականությունները
 • . Սովորողը պարտավոր է հարգել և պաշտպանել կրթահամալիրի ուսումնական գործընթացի բոլոր մասնակիցների իրավունքները, կատարել ուսումնական պլանը, հարգել ուսումնական պարապմունքների հաստատված ժամատախտակը, դասացուցակը, ուսումնական պլանով որոշված կարգերը, ուսումնական պարապմունքի գնալիս անձնական նոթբուք (նեթբուք կամ համարժեք այլ միջոց), ժամացույց, իր ընտրությամբ գործունեության ծրագրով անհրաժեշտ ուսումնական թվային գործիքներ ունենալ, սահմանված կարգով մասնակցել Խաղարկային դատարանի աշխատանքին
 •  Սովորողը պարտավոր է իր բացակայության, ուշացման մասին նախօրոք տեղյակ պահել մասնաճյուղի գրասենյակի ղեկավարին, իսկ չտեղեկացնելու դեպքում ներկայացնել գրավոր բացատրագիր
 • Սովորողը պարտավոր է մասնակցել կրթահամալիրի շահառուների իրազեկման, հեղինակային կրթական ծրագրի տարածման աշխատանքին
  Համաձայն ՀՀօրենքի՝Մանկավարժական աշխատողների իրավունքներն ու պարտականությունները /Գլուխ 5, հոդված 27/ Մանկավարժական աշխատողն իրավունք ունի`
 • Բողոքարկելու ուսումնական հաստատության ղեկավար մարմինների հրամանները, որոշումները և կարգադրությունները` Հայաստանի Հանրապետության oրենսդրությամբ սահմանված կարգով
 • Պաշտպանված լինելու սովորողների, մանկավարժական և այլ աշխատողների այնպիսի գործողություններից, որոնք նսեմացնում են իր մասնագիտական վարկանիշն ու արժանապատվությունը. Համաձայն կրթահամալիրի նեքին կարագապահական կանոնների՝
 • Աշխատողն իրավունք ունի անարգել ստանալու կրթահամալիրի գործունեությանը վերաբերող ցանկացած տեղեկություն, մասնակցելու կրթահամալիրում իրականացվող միջոցառումներին, հավաքներին, ժողովներին, քննարկումներին (այդ թվում՝ առցանց), վարչական խորհրդի, մասնաժողովի և կրթահամալիրի խորհրդի նիստերին, կազմակերպելու քննարկումներ և առցանց քննարկումներ Աշխատողի պարտականությունները
 • Յուրաքանչյուր Աշխատող կրթահամալիրում ունի աշխատավայր (մասնաճյուղ), որի ղեկավարը համարվում է Աշխատողի անմիջական ղեկավարը
 •  Մանկավարժական աշխատողը պատասխանատու է հեղինակային կրթական ծրագրերի մշակման, իրականացման և տարածման համար
 • Աշխատողը պարտավոր է իր աշխատատեղում և իր գործունեության ընթացքում պահպանել հիգիենիկ և անվտանգ միջավայր, ունակ լինել մասնակցելու և նպաստելու անվտանգ կենսագործունեություն ապահովող միջոցառումներին, ուսումնական պարապմունքի գնալիս ժամացույց, համակարգիչ (նոթբուք, նեթբուք, համարժեք այլ միջոց), դասընթացի ծրագրով անհրաժեշտ ուսումնական թվային այլ գործիք ունենալ
 • Աշխատողը պարտավոր է ունենալ իր էլեկտրոնային հասցեն, որը հայտնի է կրթահամալիրի բոլոր աշխատողներին, շահառուներին և պարտադիր բացվում, ստուգվում է օրը 2 անգամ, գործածել mskh.am փոստի (Live@Edu) հասցեների համակարգը, ուսումնական աշխատանքի կազմակերպման, արդյունքների համակարգման նպատակով վարել իր անձնական բլոգը (էջը), սահմանված կարգով լրացնել էլեկտրոնային մատյանը, մասնակցել կրթահամալիրի, մասնաճյուղի կայքերի պահպանման և զարգացման աշխատանքին, իմանալ այդտեղ հրապարակված նորությունները
 •  Աշխատողը պարտավոր է սահմանված կարգով ներկայացնել իր գործունեության հաշվետվությունը
  Համաձայն ՀՀօրենքի՝-Սովորողի ծնողի իրավունքները և պարտականությունները /Գլուխ 5, հոդված 28/ Համաձայն կրթահամալիրի նեքին կարագապահական կանոնների՝Ծնողն իրավունք ունի.
 • Համարվելու իր երեխայի առաջնային կրթողը,
 • Ծնողները մասնաճյուղի ղեկավարի հետ կնքում են ուսումնառության պայմանագիր, որով սահմանվում են լրացուցիչ կրթական ծառայությունները և դրանց համար ծնողի կողմից հատկացվող ուսումնական լրավճարների չափը Ծնողները պարտավոր են.
 • Ունենալ էլեկտրոնային հասցե, հետևել կրթահամալիրի կայքին, իրենց երեխաների ուսումնական աշխատանքի արդյունքներին հետևել նաև համացանցում
 • Իրենց երեխաներին ապահովել հանրակրթության, նախասիրական գործունեության և խորացված ուսուցման համար անհրաժեշտ անհատական (այդ թվում` թվային) միջոցներով
Շարունակել կարդալ
Categories: Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր, Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Վերապատրաստվող

Ֆիզկուլտուրա մասնագիտությամբ՝ Նաիրա Հարությունյան

Աշխատակարգ՝ 22.08-26.08

Ըստ դասացուցակի՝ 2-րդ խումբ, Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական գործընթացում, Հերմինե Անտոնյան, ՏՏ լաբորատորիա

22.08 — ժամը՝ 14:30 -15:00

23.08 — ժամը՝ 14:30 — 15:00

24.08 — ժամը՝ 14:30 — 15:00

25.08 — ժամը՝ 14:30 — 15:00

26.08 — ժամը՝ 14:30 — 15:00

Թեմաները և աշխատանքները

Թեմա 1 (5 ժամ)․ Ուսուցման կառավարման համակարգերի (LMS) ֆունկցիոնալ հնարավորությունները և այդ միջավայրի կիրառումը էլեկտրոնային դասընթացի ստեղծման, կազմակերպման և կառավարման գործընթացում

Բլոգային-գործնական աշխատանք՝

Շարունակել կարդալ
Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Վերապատրաստում- ատեստավորում

Հաշվետվություն

Անուն Ազգանուն, մասնակցությունը, աշխատանքը, կրեդիտը

Տիգրան Արմիկյան, հեռավար, բլոգը, 3,3

Տիգրան Արմիկյանը պարտաճանաչ կատարել է տրված առաջադրանքները, կարդացել է   տրված հոդվածները, վերլուծել, գրել իր կարծիքը, համեմատություն է անցկացրել  կրթահամալիրի և իր դպրոցի ծրագրերի միջև:  Տիրապետում է համակարգչին,  կարողանոմ է աշխատել:    

Անուն Ազգանուն, մասնակցությունը, աշխատանքը, կրեդիտը                                                                                      

Մուշեղ Մուրադյան, առկա, բլոգը, 3,7

Մուշեղ Մուրադյանը պարտաճանաչ կատարել է բոլոր առաջադրանքները, կարդացել է հոդվածները, մասնակցել է մասնագիտական առարկայական քննարկումներին առկա միջավայրում: Ընկեր Մուշեղին դուր է եկել   կրթահամալիրի ծրագրերի և նախագծերի փաթեթը, որին նա ծանոթացել է վերապատրաստման ժամանակ,  բլոգում ներկայացրել է առանձնահատկությունները, տարբերությունները:  

Վերապատրաստող՝ Նաիրա Հարությունյան

Categories: Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր, Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Վերապատրաստում -ատեստավորում

Մասնագիտական զարգացում

Վերապատրաստման մոդուլներ /դասընթացների/

Վերապատրաստվողներ՝ Ֆիզկուլտուրա

Տիգրան Արմիկյան 

Մուշեղ Մուրադյան

Ժամաքանակը՝ 81, տևողությունը՝ 13.09 -11.10

ա. ընդհանուր բաղկացուցիչ` 36 ժամ

բ. առարկայական բաղկացուցիչ՝ 45 ժամ

Գնահատում՝/ 0,5կրեդիտ/

Կարդալ հոդվածը բլոգում հրապարակել

Գանահատման համապարփակ և համապիտանի համակարգ— Աշոտ Տիգրանյան

Ներկայացնել բլոգում հրապարակել գնահատման սեփական փորձը, հաջողությունը

Առարկայական նախագիծ՝ 1,5 կրեդիտ

Հոկտեմբերի 12-ին, ժամը 17:00-19:00 առկա

Կարդալ հոդվածը, բլոգում հրապարակել, քննարկել

Նախագծային ուսուցում՝ կյանքի դպրոց— Հասմիկ Ղազարյան

Մասնակցել <<ֆիզկուլտուրա>> առարկայի պարապմունքին 1-3 դասարաններում, բլոգում հրապարակել դիտարկումներ:

Մասնակցել <<ֆիզկուլտուրա>> առարկայի պարապմունքին 4-5-րդ դասարաններում, բլոգում հրապարակել դիտարկումներ:

Մասնակցել ակումբային պարապմունքներին ավագ դպրոցում, բլոգում հրապարակել

դիտարկումներ:

Մանակցել քայլարշավի, ընթացքի մասին պատմել բլոգում:

Առարկայական ֆլեշմոբ՝ / մարզատոներ/ 0.5 կրեդիտ

Հոկտեմբերի 8-ին, ժամը 17:00-19:00 առկա

Կարդալ հոդվածները, քննարկել

Հեռավար ուսուցման գործիքներից. առարկայական ֆլեշմոբ-Լուսինե Փաշայան

Մեր տանը հյուր կա՝ արդեն երկու ամիս-ընտանեկան դպրոց

Մասնակցել մարզատոնի, կազմել մարզատոնի ծրագիր, հրապարակել բլոգում, ծրագիրը փորձարկել սովորողների հետ, հրապարակել:

Կազմված ծրագրին համապատասխան ուսումնական նյութերի/մարզական խաղերի ստեղծում/

Տեսական 1, գործնական 4 պարապմունք/0,5 կրեդիտ/

Հոկտեմբերի 6-ին, ժամը 17:00-19:00 առկա

1-ին տեսական պարապմունք, քննարկել:

Մարզական խաղերին տրվող պահանջներ, ում համար են, ինչ նպատակ ունեն, ինչ խնդիրներ են լուծում: Դիտել տեսանյոևթեր գրել դիտարկումներ

2-3-4-րդ գործնական պարապմունք

ա. մասնակցել մարզական պարապմունքների:

բ.մտածել մարզական խաղեր, հրապարակել բլոգում/ հեծանիվ, մարմնամարզություն, ինքնքգլորով խաղեր, ավազի վրա, բակերում/:

գ. կազմած խաղերը փորձարկել երեխաների հետ, արդյունքը հրապարակել բլոգում/ առավելությունները, թերությունները, զարգացումը/

Առարկայական հեղինակային ծրագիր /0, 5կրեդիտ/

Սեպտեմբերի 27-ին ժամը 17.00-19.00 առկա

4-րդ գործնական պարապմունք

Կազմել, բլոգում հրապարակել, <<Ֆիզկուլտուրա>> առարկայի ծրագրի կառուցվածքը

Ուղեցույց՝ ծրագիր, ֆիզիկական կուլտուրա, ավագ դպրոց

 1. «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայի նպատակ՝ ……….

2. Ավագ դպրոցն ավարտող շրջանավարտը «Ֆիզիկական կուլտուրա» առարկայից պետք է՝ 

ա. Գիտելիքներ   ունենա. ……….

բ. Կարողություններ և հմտություններ……..

գ. Արժեքային համակարգ……..

10-րդ դաս. / 102 ժամ/

Գիտելիքների Հիմունքներ /6ժամ/ ……….

Մարմնամարզական վարժություններ /24ժամ/ ………..

աթլետիկական վարժություններ/26 ժամ/………

Մարզախաղեր /26ժամ/……

11-րդ դաս. /102 ժամ/

12-րդ դաս. /102 ժամ/

Սեպտեմբերի 22-ին ժամը 17.00-19.00 առկա

1-ին տեսական պարապմունք

Հրապարակել բլոգում, կարդալ նյութը  

Հեղինակայինը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում —Ներկայացնում են հեղինակային մանկավարժության հիմնադիր, 

մենթոր Աշոտ Բլեյանը, մանկավարժության լաբորատորիայի ղեկավար

 Մարգարիտ Սարգսյանը 

2-րդ գործնական պարապմունք

Սեպտեմբերի 17-ին ժամը 17.00-19.00 առկա

Կարդալ, բլոգում հրապարակել, գրավոր վերլուծել տվյալ հոդվածները

Երբ ես եմ կազմում գրականության ծրագրի բովանդակությունը— Հասմիկ Ղազարյան

Իրական ուսուցումը ինքնակրթությունն է, դրա սովորույթը. ցկյանս կրթության մասին ենք խոսում— Աշոտ Բլեյան

3-րդ գործնական պարապմունք

Կյանքի խնդիրները՝ որպես կրթության բովանդակություն. «հայելու» սկզբունքը-Բորիս Բիմ Բադ

Արդյո՞ք ես 21-րդ դարի ուսուցիչ եմ- Յուրա Գանջալյան

Դասավանդվող առարկան և ուսումնական բնագավառը՝ ըստ հանրակրթական պետական չափորոշչի

Գործնական պարապմունք 4 ժամ /0,5 կրեդիտ/

1-ին գործնական պարապմունք

Սեպտեմբերի 13-ին, նամակագրական կապը էլեկտրոնային փոստի միջոցով

Կարդալ Հանրակրթության պետական չափորոշիչը, քննարկել

2-րդ գործնական պարապմունք

Կարդալ հեղինակային կրթական ծրագրի ուսումնական պլաններ բաժինը, նշումներ կատարել, համապատասխանություն, առանձնահատկություններ

3-րդ գործնական պարապմունք

Ծանոթանալ հեղինակային ծրագրի «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» բնագավառի կազմակերպման կարգին, գրել դիտարկումներ

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Վերապատրաստում-ատեստավորում

Վերապատրաստման կենտրոնի բլոգ
Վերապատրաստման դասընթացներ
Աշխատակարգ
Վերապատրաստման մոդուլ /ամբողջական/
Վերապատրաստման մոդուլներ /դասընթացների/
Վերապատրաստումների ժամանակացույց
Դասընթացների խմբեր․ժամանակացույց

Կարևոր փաստաթղթեր՝

Հ ա յ տ՝ ատեստավորման ենթակա ուսուցչին վերապատրաստող կազմակերպության
Հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ատեստավորման ենթական ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրի թեմատիկ պլան
Ուղեցույց հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների և վերապատրաստող կազմակերպությունների համար
Հաշվառման-գնահատման մատյաններ
Ընդհանուր տեղեկություններ

Վերապատրաստվող՝ Ֆիզկուլտուրա

Տիգրան Արմիկյան Քաղաք Երևան, հ. 105 ավագ դպրոց, հեռ.010-73-63-91

Մաթևոս Շահնազարյան Գեղանիստի միջնակարգ դպրոց հեռ.

Մուշեղ Մուրադյան

Վերապատրաստող

Մասնագիտություն ֆիզկուլտուրա մոդուլը

Նաիրա Հարությունյան «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Աշխատանքային պլան՝

Սեպտեմբերի 13

15:00 — 15:30՝ մասնակիցները կհանդիպեն Մարիետ Սիմոնյանի, Մարգարիտ Սարգսյանի, Նառա Նիկողոսյանի հետ (ընդհանուր մանկավարժական բաղադրիչ)

15:30 — 16:00՝ մասնակիցները կհանդիպեն մասնագետների հետ (առարկայական բաղադրիչ)

Հանդիպման վայրը՝ Կենտրոնական ընթերցասրահ

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

Նաիրա Հարությունյան

Իրավական

Ուսումնասիրել եմ կրթության, մասնավորապես հանրակրթության ոլորտի օրենսդրությունը՝ կրթության իրավունքի և հանրակրթության ոլորտի օրենսդրական կարգավորման տեսանկյունից.

Առանձնացրել եմ նոր նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները և համեմատել եմ պետական քաղաքականության սկզբունքները Կրթության մասին, Հանրակրթության մասին և թէ որ սկզբունքներն են ընհանուր

1) Կրթության մարդասիրական բնույթը, համամարդկային արժեքների, մարդու կյանքի ու առողջության, անհատի ազատ և համակողմանի զարգացման առաջնայնությունը, քաղաքացիական գիտակցության, ազգային արժանապատվության, հայրենասիրության, օրինականության և բնապահպանական աշխարհայացքի դաստիարակությունը.

2) կրթության մատչելիությունը, շարունակականությունը, հաջորդականությունը և համապատասխանությունը սովորողների զարգացման մակարդակին, առանձնահատկություններին ու պատրաստականության աստիճանին Շարունակել կարդալ

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Create a free website or blog at WordPress.com.