Հանդբոլ /Ձեռքի գնդակ/ ծրագիր 2022—2023 ուս.տարի

Հինգերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Գիտելիքներ հաղորդել հանդբոլի պատմության ծագման և զարգացման մասին:
2. Տեղեկացնել մարզումների ընթացքում վարքի և հիգիենայի պահանջների վերաբերյալ:
3. Ուսուցանել հանդբոլիստի կեցվածքով տեղաշարժերի,գնդակի տիրապետման և
նետումների տեխնիկան:
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ


Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 32ժամ,հատուկ
ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 36ժամ,խաղային
պատրաստություն 16ժամ,նորմատիվների հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,
վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ հանդբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա
Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Գնդակի վարում տարածության հաղթահարումով 15մ/վրկ
2. Գնդակի փոխանցում տարածության վրա /10մ,12մ,15մ/
3. Գնդակի նետում բաց դարպասին վերևից հենումով / 5 փորձ

Վեցերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Ծանոթացնել հանդբոլով պարապելու տարիքային առանձնահատկությունների հետ:
2. Դաստիարակել բարոյակամային ընդունակությունները:
3. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական հնարքները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 20ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 10ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 34ժամ, տակտիկական պատրաստություն 10 ժամ, խաղային պատրաստություն 20 ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,
բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում,դիտում,
վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ՆԶՊ
Ուսումնական ճամփորդություններ ՀՀ հանդբոլի հավաքական թիմի հետ հանդիպում,էքսկուրսիա Ծաղկաձորի գլխավոր օլիմպիական բազա
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Գնդակի վարում տարածության հաղթահարումով 20մ/վրկ
2. Կից քայլերով տեղաշարժվել 6 մետրանոց աղեղով /վրկ/
3. Գնդակի նետում բաց դարպասին հենումից ՙ10՚ նշանակետին / 5 փորձից/

Յոթերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկություն տալ տեխնիկական և տակտիկական գործողությունների մասին:
2. Մշակել շարժողական ընդունակությունները / արագաշարժություն,ճկունություն,
ճարպկություն և դիմացկանություն/:
3. Ուսուցանել անհրաժեշտ տեխնիկական հնարքները
4. Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ

Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,
հատուկ ֆիզիկական պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ,
տակտիկական պատրաստություն 14 ժամ, խաղային պատրաստություն 22 ժամ,նորմերի
հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում, ցուցադրում օգտվելով համացանցից, հանդբոլի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան թիմերի խաղերի դիտում,
վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների
կիրառում
,օգտագործելով նաև համացանցից վերցրած մեթոդները,հարմարացնելով տեղի պայմաններին: Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ՆԶՊ
Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Գնդակի վարում տարածության հաղթահարում,արգելքների շրջանցումով 20մ.
2. Գնդակի փոխանցում տարածության վրա/ 10մ,15մ, 20մ/
3. Գնդակի նետում բաց դարպասին ՙ10՚ նշանակետին ցատկով /5 փորձից/

Ութերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկացնել հայ մարզիկների սպորտային հաջողությունների վերաբերյալ հանդբոլ
մարզաձևում
2. Ձևավորել հարձակողական և պաշտպանողական տակտիկական առաջադրանքների
կատարման կարողություն:
3. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
4. Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 14ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 18ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 22ժամ, տակտիկակն պատրաստություն
16ժամ,խաղային պատրաստություն 24ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,բժշկամանկավարժական
զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտագործելով համացանցում տեղ գտած տեխնիկա-տակտիկական հնարքները,
տարբեր տեսանյութերի դիտում Եվրոպայի և Աշխարհի հանդբոլի խաղերից,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ֆիզիկա,ՆԶՊ
/>Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Գնդակի վարում տարածության հաղթահարումով և ցատկով նետում բաց դարպասին
/դարպասապահով/ 6 փորձ
2. Գնդակի նետում դարպասին ՙ9՚ ևՙ10՚ նշանակետին ցատկով /6 փորձ/
3. Տուգանային նետում դարպասապահով դարպասին /6 փորձ/

Իններորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Դաստիարակել համարձակության, նախաձեռնության դրսևորման կարողությունները թիմային գործողություններում խաղի ժամանակ:
2. Ուսուցանել և կատարելագործել անհրաժեշտ տեխնիկական տարրերը
3. Մշակել տակտիկական պատրաստվածություն

Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18 ժամ,տակտիկական
պատրաստություն 22 ժամ,խաղային պատրաստություն 22ժամ,նորմերի հանձնում 6ժամ,
բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում, օգտվելով համացանցի նյութերից,առաջադրանք տալ ինքնուրույն գտնել հանդբոլի աշխարհի խաղերը, հղում տալ ընկերներին,
դիտում,վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն,ՆԶՊ Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ՙֆիզիկական կուլտուրա առարկայի
չափորոշիչ և ծրագիր՚ 2007թ.

Տասներորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկություն տալ հանդբոլ խաղի հիմնական կանոնների մասին:
2. Մշակել շարժողական կարողությունների համադրումը տեխնիկատակտիկական
գործողությունների հետ:
3. Կատարելագործել ուսուցանված տեխնիկական տարրերը
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է
շաբաթական 2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ,տակտիկական
պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտվելով համացանցը, հանդբոլի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան թիմերի խաղերի դիտում,մարզման նախապատրաստական և հիմնական մասերի մասին նյութերի հավքում,
վարժությունների կատարում,խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների
կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ կենսաբանություն,առողջագիտություն,Ստուգման և գնահատման կարգը
1. Արագ հարձակումով գնդակի ստացում դարպասապահից և դարպասի գրավում
ցատկով /5փորձ/
2. Արագ հարձակումով գնդակի ստացում մարզընկերոջից և դարպասի գրավում
ցատկով /5փորձ/
3. Տուգանային նետում դարպասին /6 փորձ/

Տասնմեկ, տասերկուերորդ դասարան

Լուծվող խնդիրները
1. Տեղեկություններ հաղորդել հանդբոլի ստուգողական պահանջների մասին:
2. Տեղեկություններ հաղորդել հանդբոլ խաղի կանոնների փոփոխությունների վերաբերյալ
3. Կատարելագործել տեխնիկա-տակտիկական կարողությունները
Ուսումնական պլանով նախատեսված շաբաթական 3ժամը 40րոպեով իրականացվում է շաբաթական
2 անգամ 60 րոպե տևողությամբ
Ծրագրով նախատեսված բովանդակության բաշխումը ըստ ժամաքանակի Գիտելիքների
հիմունքներ 6ժամ,ընդհանուր ֆիզիկական պատրաստություն 10ժամ,հատուկ ֆիզիկական
պատրաստություն 16ժամ,տեխնիկական պատրաստություն 18ժամ, տակտիկական
պատրաստություն 22 ժամ, խաղային պատրաստություն 28ժամ,նորմերի հանձնում
6ժամ,բժշկամանկավարժական զննում 2ժամ
Ուսումնական գործունեության տեսակները Ուսումնական նյութի բացատրում,ցուցադրում օգտվելով համացանցից վերցրած մեթոդական ցուցումներ, հանդբոլի Հայաստանի հավաքականի և արտասահմանյան թիմերի խաղերի դիտում,
դիտում,վարժությունների կատարում, խաղային,մրցակցային,շրջանաձև մարզման մեթոդների
կիրառում
Կապը այլ առարկաների հետ Կենսաբանություն,առողջագիտություն, ՆԶՊ
Ստուգման և գնահատման կարգը — քննական նորմատիվներ ՙֆիզիկական կուլտուրա առարկայի
չափորոշիչ և ծրագիր՚

Categories: Աշխատողի վարած-վարելիք դասընթացների ծրագրեր | Թողնել մեկնաբանություն

Գրառումների նավարկումը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: