Պարտադիր Ատեստավորմանա Համար Վերապատրաստման Դասընթաց

Ֆիզկուլտուրա՝

Բաղադրիչները՝

1․ Առարկայի դասավանդման մեթոդիկա — 30 ժամ, 2 կրեդիտ
2․ Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները-5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Վերապատրաստող՝ Նաիրա Հարությունյան

Առարկայի բովանդակությունը՝

Թեմա 1․ Ուսումնական առարկայի ուսուցման նպատակը և խնդիրները — ժամ

Թեմա 2․ Խմբային աշխատանքի իրականացումը ուսումնական առարկայի ուսուցման ընթացքում — ժամ

 • թիմային աշխատանքներ
 • համագործակցային նախագծեր
 • ընտանեկան նախագծեր, ակումբային նախագծեր, ռազմամարզական նախագծեր, միջդասարանական նախագծեր

Թեմա 3․ Լաբորատոր և/կամ գործնական, նախագծային աշխատանքների կազմակերպումը ուսումնական առարկայի դասերին — ժամ

 • նախագծային ուսուցում (նախագծերի տեսակները, նախագծին ներկայացվող պահանջներ, նախագծի կառուցվածք)
 • տարբեր մարզաձևերից մրցաշարային նախագծեր, միջազգային մրցաշարեր, սպորտլանդիաներ, միջդասարանական, ընկերկան հանդիպումներ (կանոնադրությունը, նպատակը, ընթացքը, արդյունքը)
 • ճամփորդությամբ ուսուցում, ուսումնական ճամբարներ, հայրենագիտական ճամփորդություններ, արշավներ, ռազմամարզական ճամբարներ (նպատակը, խնդիրները, կազմակերպումը, կազմակերպման կարգը)

Թեմա 4․ Միջառարկայական կապերի օգտագործումը և ինտեգրված դասերի կազմակերպումը — ժամ

 • կենսաբանություն(նյութափոխանակություն, սիրտ-անոթային և շնչառական համակարգեր և այլն)
 • հայոց լեզու (մարզագույքի կահավորանքիև վարժությունների ճիշտ տերմինաբանություն և այլն)
 • մաթեմատիկա ( Վազքերի հետավորություն, արագություն, տևողություն և այլն)
 • ֆիզիկա
 • պատմություն
 • ՆԶՊ
 • Տարրական դասարաններում՝ կերպարվեստ, երաժշտություն

Թեմա 5․ ՏՀՏ օգտագործումը ուսումնական առարկայի դասարանական և արտադասարանային պարապմունքների ժամանակ — 5 ժամ

 • Բլոգային ուսուցում, բլոգավարություն (դասավանդողի, սովորողի բլոգին ներկայացվող պահանջներ, դասավանդողի նախագծային փաթեթ, աշխատանքային նախագիծ)
 • Ինքնուրույն  աշխատանքներ, թիմային աշ­խա­տանքներ, մրցաշարեր, ցուցադրական ելույթներ
 • Ուսումնական մարզական TV
 • Հեռավար ուսուցում, մարզական տեսանյութեր
 • Առցանց մարզական պարապմունքներ, էլեկտրոնային պրեզենտացիաներ

Թեմա 6․ Ուսումնական առարկայի ուսուցման գործընթացում սովորողների արժեհամակարգի ձևավորումը — ժամ

 • ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զբաղվելու մշտական պա­հանջ
 • բավարար ֆիզիկական պատրաստվածություն
 • փոխօգնության հասնելու պատ­րաստակամություն, համարձակություն, ընկերասիրություն, հանդուրժողականություն, հայրենասիրություն
 • արժևորել  սեփական առողջական վիճակը

Թեմա 7․ Սովորողների ճանաչողական հմտություններ, գործնական կարողություններ ձևավորող և ստեղծագործական մտածողությունը զարգացնող առաջադրանքների կիրառումը — ժամ

 • Ուսումնական մարզական նյութեր, գործնական մարզական պարապմունքներ
 • Մեդիագրադարան

Թեմա 8․ Սովորողների ուսումնական գործունեության միավորային և ձևավորող գնահատումը — ժամ

 • դասին մասնակցություն
 • բանավոր հարցում
 • գործնական աշխատանք
 • ինքնակրթություն
 • տարբեր մակարդակի մրցաշարեր, ստուգատեսներ, ցուցադրական ելույթներ
 • ֆլեշմոբներ

Թեմա 9․ Դասավանդման ժամանակակից մոտեցումները, մեթոդները և ռազմավարությունները ուսումնական առարկայի համատեքստում — ժամ

 • «Սովորող-սովորեցնող» նախագիծ
 •  սովորողի ինքնուրույն ուսումնական գործունեու­թյուն
 • ընդհանուր  մանկավարժական / խոսք, հրահանգ, զննակական մեթոդ/
 • գործնական / ճակատային, հոսքային, խմբային, հերթափոխային, անհատական, շրջանային/
 • սովորողի ընտրությամբ գործունեություն
 • սովորողի նախասիրության ակումբներ / կրթահամալիրում և կրթահամալիրից դուրս/

2․ Հետազոտական աշխատանք կատարելու սկզբունքները- 5 ժամ (այս ուղղությամբ աշխատանքը կարևորվում է վերապատրաստման ողջ ընթացքում), 3 կրեդիտ

Հետազոտական աշխատանքին ներկայացվող պահանջներ

Առաջարկվող թեմաներ

Ծրագիրը և մոդուլը կազմեց Նաիրա Հարությունյանը

Categories: Աշխատողի ստեղծած ուսումնական նյութեր | Թողնել մեկնաբանություն

Գրառումների նավարկումը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: