Հանրակրթության բնագավառի օրենսդրություն

Նաիրա Հարությունյան

Իրավական

Ուսումնասիրել եմ կրթության, մասնավորապես հանրակրթության ոլորտի օրենսդրությունը՝ կրթության իրավունքի և հանրակրթության ոլորտի օրենսդրական կարգավորման տեսանկյունից.

Առանձնացրել եմ նոր նախագծով առաջարկվող փոփոխությունները և համեմատել եմ պետական քաղաքականության սկզբունքները Կրթության մասին, Հանրակրթության մասին և թէ որ սկզբունքներն են ընհանուր

1) Կրթության մարդասիրական բնույթը, համամարդկային արժեքների, մարդու կյանքի ու առողջության, անհատի ազատ և համակողմանի զարգացման առաջնայնությունը, քաղաքացիական գիտակցության, ազգային արժանապատվության, հայրենասիրության, օրինականության և բնապահպանական աշխարհայացքի դաստիարակությունը.

2) կրթության մատչելիությունը, շարունակականությունը, հաջորդականությունը և համապատասխանությունը սովորողների զարգացման մակարդակին, առանձնահատկություններին ու պատրաստականության աստիճանին

3)  ժողովրդավարության սկզբունքների ապահովումը

4) միջազգային կրթական համակարգում ինտեգրացումը.

5) ուսումնական հաստատությունների ողջամիտ ինքնավարությունը

6) անկախ  կազմակերպական-իրավական  ձևից`  ուսումնական

հաստատությունների եւ դրանցում սովորողների ու աշխատողների իրավահավասարությունը.

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոխվել է՝

1./ 10-րդ կետը , այն դարձրել են ավելի մատչելի, հասկանալի և կարևորը ի նպաստ երեխայի

2./ Փոխել են մանկավարժական աշխատողի ձևակերպման ձևը, ավելի շատ պահանջներ ներկայացնելով

3./. 2-րդ կետից հանել են «եւ ուսումնական բնագավառների»  բառերը:

4./ Հանրակրթական հիմնական ծրագրերն են բաժնից հանել են հատուկ ընդհանու կրթություն կետը , իսկ հանրակրթական ընդհանուր ծրագրերի մեջ ներառում են նաեւ հոսքային կամ առանձին առարկաների խորացված ուսուցման ծրագրեր:

5./ Փոխել են որոշ բառեր մեկը փոխարինելով մյուսով և պետական ուսումնական հաստատության տնօրենի ընտրության կարգը և ձևը

6./ Փոփոխություն են մտցրել՝ ծրագիրը չյուրացրած սովորողի հաջորդ դասարան փոխադրվելու, բացակայությունների, առողջական վիճակի պատճառով հաճախել չկարողացող, տնայի ուսուցման իրավունք վերապահող հիվանդությունների ցանկի, (որը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը), երկարատև բուժման կարիք ունեցող երեխաների ուսուցման կազմակերպման՝ կարգերի մեջ:

7./.Ուսումնական հաստատությունը եւ հոգեբանամանկավարժական կենտրոնները կրթական ծառայությունների մատչելիությունը, որակն ու արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով կրթական գործընթացի մասնակիցներին տրամադրում են  կրթության կազմակերպման աջակցության ծառայություններ: Երեխայի կրթության կազմակերպման աջակցության ծառայությունները տրամադրվում են երեք մակարդակում, ի նպաստ երեխայի և ծնողի որը կարող է բողոքարկել հոգեբանամանկավարժական կենտրոնի  գնահատման  արդյունքները: Հոգեբանամանկավարժական կենտրոններ իրականացնում են երեխայի կրթության գնահատում, կազմում են համապատասխան եզրակացություն, աջակցություն, վերապատրաստումներ և այլն:Կրթության կազմակերպման աջակցության ծառայությունների տրամադրման կարգը սահմանում է կրթության պետական կառավարման լիազորված մարմինը: Աջակցության ծառայությունների մակարդակներն են

ա) դպրոցական մակարդակ՝ երեխայի ուսումնառության ուսումնական հաստատության կողմից,

բ) տարածքային մակարդակ՝ տարածքային հոգեբանամանկավարժական կենտրոնի  կողմից,

գ) հանրապետական մակարդակ՝ հանրապետական հոգեբանամանկավարժական կենտրոնի կողմից։

8./ Փոխվել է երեխայի կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիքի հոգեբանամանկավարժական գնահատումը որը կազմակերպվում է ծնողի (կամ նրա այլ օրինական ներկայացուցչի) մասնակցությամբ։

9./ Փոխվել է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների վկայականների տրման կարգը և ֆինանասավորումը, որի սանդղակը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

10./ Կրթության լրացուցիչ պետական աջակցությունից՝ բարձրացված չափաքանակով ֆինանսավորման ձևով, օգտվում են հաշմանդամություն և/կամ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող հետևյալ երեխաները. .

Առաջարկ։

Առաջարկում եմ որ փոխված օրենքները չմնան թղթի վրա , այլ ծառայեն ի նպաստ սովորողի և ծնողի

Ուսումնասիրել եմ կրթության լեզվի մասին դրույթները հետևյալ օրենքներում Կրթության մասին, Հանրակրթության մասին, Լեզվի մասին: Ներկայացնում եմ փոփոխությունները ։

Նոր խմբագրման մեջ ավելացրել են՝ Հանրակրթության ոլորտում միջազգային ծրագրերի իրականացման առանձնահատկությունները սահմանվում են Հարակրթության մասին ՀՀ օրենքով

Օտար լեզվով կրթական ծրագրեր իրականացնող` սույն մասով սահմանված ուսումնական հաստատություններում սովորող ՀՀ քաղաքացիների համար հայոց լեզվի եւ հայագիտական առարկաների հայերենով ուսուցումը պարտադիր է՝ հանրակրթության պետական չափորոշիչին համապատասխան

 

Իմ կարծիքով օրենքի այս կետին եթե հետևեն տվյալ ուսումնական հաստատությունները, հայոց լեզուն իր դերը չի կորցնի:

3.Ուսումնասիրել եմ  ուսումնական հաստատությունում կրթական գործընթացի մասնակիցների (սովորող, մանկավարժական աշխատող, ուսուցիչ, ծնող) իրավունքներն ու պարտականությունները («Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքը»): Առաջարկում եմ՝

Որ սովորողների նման ուսուցիչներն էլ տարին մեկ անգամ անցնեին պարտադիր ընդհանուր բուժ զննում, պետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

Ուսումնասիրել եմ  երեխայի իրավունքների մասին փաստաթղթերը՝ երեխայի կրթությանն առնչվող հիմնական իրավունքնեըի տեսանկյունից:

Մեր կրթահամալիրում երեխայի իրավունքները, դրված են բարձր նժարի վրա , սովորողն  ինք էլ իրավունք ունի պաշտպանելու իր իրավունքները: Կրթահամալիրում իրականացվում է ներառական կրթություն։ Իմ առարկայի առանձնահատկությունից ելնելով, ներառական կրթություն ստացող երեխաներին աշխատում եմ միշտ պահել իմ տեսանելիության սահմաններում, հնարավոր վնասվածքներից նրան ազատելու համար և բնականաբար նրանց ծանրաբեռնվածության քանակը ավելի քիչ է:

Տեխնոլոգիական

 

Մեթոդական

Физическая активность является необходимой частью здорового образа жизни, он играет важную роль в жизни человека, но очень немногие из них регулярно занимаются спортом. Спорт должен стать образом жизни человека. Британские ученые даказали, что спорт закаляет не только тело, но и мозг. Учение университета Манчестера исследовали две группы, которые     занимались в спортзале акивными  и пассивными упражнениями. Магниторезонансная томография данных  показали, что у первой группы  в  области мозга, мышления и принятия решений, увеличились числа нейронов. Затем исследователи провели контрольный тест и обнаружили, что те, кто занимается активным спортом, показатели восприятия выше:

В комплексе  спортивно-оздоровительные условия развиваются с каждым днем, в спортивный  центр включены новые спортивные клубы, которые помогают иметь активных и интересных учеников которые занимаются спортом,  принимают самостоятельные решения. Сегодня в нашем образавательном комплексе имеются с выше 10 спортивных клубов, удобные спортзалы, соответствующий инвентарь и профессиональные тренери.  Это уникальное явление, и каждый из нас всегда должен смотреть вперед, развивая то что имеет, и переводить на новые платформы.

 

В этой статье я попытаюсь подвести итоги года, представив новым спортивные клубы, успехи и достижений.

Позвольте мне начать с велосипедного спорта. Еще с июня прошлого года начались тренеровки, которые  проводил тренер велошкольной сборной каманды юниоров Варшам Дарпинян. Заниматся велоспортом хотели   очень многие. Я особенно хочу подчеркнуть, что для развития велоспорта   важную роль сиграл директор комплекса, собственным примером и наставлениями. Первый велоклуб  открылся в мать школе, работы которого стали проектом для школьников и тренеров. В открытии спортклуба принял участие тренер молодежной команды Армен Гезалян и другие тренеры.

 

Впервые в Армении школа принила участьие в  велосипедном форуме, где представили велосипед в качестве учебного пособия. Я считаю навыки учащихся важным приобретением, которые наши  старшеклассники   проявили на платформе Эчмиадзин-Ереван-Аштарак, по приглашению организаторов они  также участвовали на мероприятиях окружающей среды.

Велосипед для всех учащихся и всех возрастов. Директор школы в рамках майского 11-го заседания вручил учашихся всех начальных школ велосипеды, в эти дни в Новой школе  открылся первый веласипедный клуб для младших. Вскоре во всех начальных школах будут организованы веласипеднуые клубы со своими тренерами. В комплексе уже месяц  школьники младших классов занимаются новым видом спорта, триатлоном, то есть, бег+ велосипед+плавание.

Летний палаточный, военноспортивный лагерь ознаменовался входом пятиборья. Тренеры Хорен и Геворк Хазарумяны и  Майкаель Казарян показывали и учили школьников   стрельбу из лука и фехтованию. Пятиборье вошло в учебный план, и многие школьники  начали заниматься этими видами спорта.Тренеры которые присоединились к группе тренеров образовательного комплекса, профессиональные спортсмены. тренер фехтования Майкаель Казарян, фехтовальщик, тренер стрельбе из лука и Геворк Хазарумян лучник, тренера стрельбы Гоар Даниелян занимается професиональной стрельбой,  тренер велосипорта Самсон Булгадарян, велосипедист. Тренеры быстро включились в работу и в дополнении к обучению и тренерской деятельности они принимали участие в проектах улучшении окружающей среды, в образовательно-странопознавательных-экспедиционных проектах.

Новые виды спорта, новые возможности. Школьники начали учавствовать в национальных и международных спортивных чемпионатах. Ученица средней школы Эдита Галстян приняла участие в чемпионате Армении по стрельбе из лука, в феврале дрыгие учащихся средней школы приняли участие в чемпионате Армении по стрельбе из лука и показали хорошие результаты, фехтовальщик старших классов школы Мартин Мкртчян участвовал в международном турнире по фехтованию в Кутаиси и занял 16-е место. Был  создан новый блог по имени пятиборье, которое включает в себя 5 видов спорта, конный спорт, фехтование, стрельба, езда на велосипеде и плавание.

В комплексе продолжают  развиватся игровые види спорта. В октябре было  организовано  открытый чемпионат по баскетболу по имени “Ваган Асатрян”,  где впервые в этом году принимали участие  баскетболисти Артика из школы № 7. Турнир завершился с церемонии награждения.

С 8-го апреля стартовала Армянская школьная волейбольная спартакиада, где ученик старших классов Алика Григорян, была назван лучшим игроком.

 

В комплексе проводились спортивные товарищеские игры по баскетболу, волейболу, гандболу и  футболу. Перед играми в образовательном учреждении проводили экскурсию для гостей,  из которого они были тронуты, многие из них бывали у нас  в первый раз. Игры были организованы и в комплексе, и в спортзалах гостей.

Кроме образовательных тренеровок, существует несколько  методов ознакомления игровых видов спортивной игры. Один из методов является зрение, когда ученик наблюдает за игрой на телевидении, в интернете или в спотрзале. этот метод не очень эффективен, спортсмен может  наблюдать и вспомнить некоторые эпизоды, но он их  скоро забудет или не усвоит. Другой способ заключается в организации товарищеских матчей, которые будут проводится в школьном или в любой другой спортзале, стадионе. Этот метод очень эффективен, потому что спортсмен должен организовать и провести свою  игру  в незнакомой обстановке, которая может и не соответствовать фактическому размеру спортзала, он должен научиться общаться с спортсменами противостоящей команды, в первый раз  его игру управляет не его тренер, а какой то другой тренера. Товарищеские матчи должны быть непрерывными, с разными командами, спортсмен должен чувствовать печаль и радость победы и поражения, должен  действовать как команда, организавать командную игру, исправлять ошибки товарища, а это означает сотрудничество

Командная игра очень отличается от индивидуального вида спорта, где  спортсмен не может полагаться только на свою собственную игру, он должен быть психологически готов, когда во время игры его друг из команды ошибется,  наабарот  члены команды должны работать вместе,помогать, заполнять друг друга  для достижения конечной победы. Это факт, что наш Образоваельный компклекс единственное учебное заведение в Армении, где есть  так много спортивных залов и спортивного инвентаря. Спортзалы комплекса являются привлекательными и красивыми, это не удивительно, что организаторы  различных соревнований хотят проводить свои спортивные турниры у нас. Когда школьник входит в неизвестный для него спортзал, где  не достаточные условия для тренеровки, начинает  более высоко ценить свою окружающею среду, он начинает еще больше заботится о своем,, более любить, проявляет заботливый характер.

 

 

Categories: Ատեստավորման համար վերապատրաստում | Թողնել մեկնաբանություն

Գրառումների նավարկումը

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: